กับดักยุงลาย In2Care : สุดยอดนวัตกรรมกับดักยุงจากยุโรป

“เวคโทธอร์ อินทูแคร์” มีความโดดเด่น คือ นำพฤติกรรมของยุงลายมากำจัดตัวของมันเอง

View More

Product Description

in2care กับดักยุงลาย
VECTOTHOR In2Care
กับดักยุงลาย In2Care : สุดยอดนวัตกรรมกับดักยุงจากยุโรป
กับดักยุงลาย In2Care : สุดยอดนวัตกรรมกับดักยุงจากยุโรป

The Vectothor In2Care Mosquito Trap

การนำพฤติกรรมของยุงมาใช้ เพื่อกำจัดยุงได้อย่างปลอดภัย

ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่และป่วยเป็นไข้เลือดออกประมาณ 50-100 ล้านคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี 2562 นี้ มีแนวโน้มที่เกิดการระบาดมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา จากสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม -มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยกว่า 31,800 ราย เสียชีวิต 48 ราย ซึ่งเป็นอัตราป่วยและตายที่สูงมากกว่าปกติ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้นักวิจัยจากหลายหน่วยงานมีแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการลดปริมาณประชากรยุงสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก จึงได้มีการคิดค้นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ต่อสู้กับยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไข้เหลือง และไวรัสซิก้า

ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไข้เหลือง และไวรัสซิก้า เป็นโรคเกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยมียุงเป็นพาหะ เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยและทำการรักษา ดังนั้น การควบคุมยุงจึงเป็นทางเดียวที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ โรคที่เกิดจากยุงเหล่านี้ มีความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งไข้เลือดออกถือว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดที่เกิดจากไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน

ยุงลายบ้าน  (Aedes  aegypti  Linneaus)  และยุงลายสวน (Aedes  albopictu  skuse) เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกที่สำคัญที่สุด พวกมันเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลมากที่สุด เพราะพวกมันชอบอยู่ในที่มีคนหมู่มาก อยู่ใกล้ที่พักอาศัยของเราและ มักจะกัดบ่อย ยุงลายชอบเกาะพักในที่ร่มและหาอาหารในช่วงกลางวัน ช่วงที่ยุงออกหากอนสุงสุด คือ เช้าตรุ่และก่อนพลบค่ำ

มีเพียงยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคน เพื่อกินเลือดซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับการวางไข่ หลังจากนั้นพวกมันจะสามารถแพร่ไวรัสตัวร้ายได้ (ยุงตัวผู้ไม่กินเลือดคน)

ยุงลายยากต่อการควบคุมเนื่องจากพวกมันมักวางไข่ในแหล่งน้ำขนาดเล็กยากต่อการสังเกต (อาทิเช่น กาบใบของต้นไม้ ลั ภาชนะน้ำขัว เช่น กระถาง ถาชนะดินเผา ถังคอนกรีต กะลามะพร้าว  แจกัน  ยางรถยนต์  ขยะและอื่นๆ )

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป เป็น กับดักยุงลาย ที่ดึงดูดและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2 ชนิด เพื่อเป้าหมายในการกำจัดทั้งลูกน้ำและยุงตัวเต็มวัย ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบจากการแพร่กระจายจากกับดัก ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงตามแหล่งเพาะพันธุ์โดยรอบกับดัก กับดักยุงลาย ยังสามารถดึงดูดให้ยุงชนิดอื่นเข้ามาวางไข่ได้ เช่น ยุงรำคาญ  (Culex pipiens Linnaeus)

ผลิตภัณฑ์ In2Care กับดักยุงลาย

วิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของยุง

ยุงลายมักจะถูกดึงดูดจากพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อการวางไข่และมีลักษณะการวางไข่ที่เป็นเอกลักษณ์ การวางไข่ของยุงลายจะวางหลายแห่ง โดยจะกระจายไปโดยรอบพื้นที่เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการรอดชีวิตของลูกน้ำ

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป นำเอาพฤติกรรมตามธรรมชาติของยุงตัวเมียมาใช้ในการกระจายสารกำจัดยุงที่มีความเป็นพิษต่ำจากในกับดัด ให้ไปยังสถานที่แพร่พันธุ์อื่นๆ ทีอยู่โดยรอบบริเวณ แนวคิดนี้ เรียกว่า “autodissemination” ช่วยให้สามารถกำจัดลูกน้ำยุงทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบกับดัก ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้

กับดักยุงลาย

เราใช้ประโยชน์จากยุงตัวเมียได้อย่างไร !

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป ทำมาจากพลาสติกที่มีความคงทน ใช้บรรจุน้ำที่เราได้ใส่กลิ่นเข้าไปเพื่อดึงดูดให้ยุงลายเข้ามาวางไข่ภายในกับดัก เมื่อยุงเข้ามาในกับดัก พวกมันจะเกาะพักที่ผ้าตาข่ายบริเวณใกล้ผิวน้ำ ผ้าตาข่ายถูกเคลือบบางๆ ด้วยสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง และ เชื้อราที่กำจัดแมลงตามธรรมชาติ

เราใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่า ยุงลายจะวางไข่ในหลายพื้นที่

หลังจากที่ยุงสัมผัสสารออกฤทธิ์ทั้งสิงตัวจากผ้าตาข่ายแล้ว ยุงที่บินออกจากกับดักไปวางไข่ที่อื่น ก็จะติดเชื้อจากเชื้อราและยังนำเอาสารยับยั้งการเจริญเติบโตที่ติดที่ขาไปด้วย เมื่อยุงตัวนี้ไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่น  ยุงตัวนี้จะแพร่สารยับยั้งการเจริญเติบโตปนเปื้อนไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ โดยรอบกับดัก การแพร่กระจายแบบอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่า ยุงตัวนี้จะกำจัดลูกน้ำที่เกิดจากยุงตัวอื่นๆ ในแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดเล็กและยากต่อการค้นหาได้

in2care

สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ

สารออกฤทธิ์สองชนิดในเวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป ถูกออกแ บบมาเพื่อใช้กับพฤติกรรมทางธรรมชาติและชีววิทยาของยุงลาย ซึ่งจะสามารถกำจัดได้ทั้งยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำยุง

สารยับยั้งการเจริญเติบโตที่ใช้กำจัดลูกน้ำ

ไพริพรอกซิเฟน เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงที่เลียนแบบจูวีไนล์ฮอร์โมน (Juvenile Hormone) ตามธรรมชาติของลูกน้ำยุง จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงจากตัวอ่อนกลายเป็นตัวโม่ง โดยการตายจะเป็นช่วงของตัวโม่ง ทำให้ไม่มีการกลายไปเป็นยุงตัวเต็มวัย สารออกฤทธิ์ตัวนี้ออกฤทธิ์ที่ความเข้มข้นต่ำมากและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลทั่วโลกรวมทั้ง WHO และ US EPA ว่าสามารถใช้กับแหล่งน้ำดื่มได้

ยุงตัวเมียจะนำสารออกฤทธิ์ออกจากกับดัก เมื่อมันเข้ามาวางไข่และจะช่วยแพร่กระจายไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ ที่ยุงตัวนี้ไปนั่นหมายความว่า ไข่ที่ยุงตัวนี้วางในแต่ละที่จะถูกกำจัดก่อนที่ลูกน้ำจะกลายไปเป็นตัวเต็มวัย อีกนัยหนึ่ง ไข่จากยุงตัวอื่นๆที่อยู่ในแหล่งเพาะพันธุ์เดียวกันก็จะพลอยถูกกำจัดไปด้วย

เชื้อราตามธรรมชาติ

บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauvaria bassiana) เกิดตามธรรมชาติเป็นเชื้อราในดินสาเหตุโรคแมลงที่เป็นต้นเหตุของดโรคเชื้อราขาวในยุงตัวเต็มวัย เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับตัวของยุงเชื้อราจะใช้ท่อเจาะผ่านผิวหนังและค่อยๆ เจริญเติบดตภายในตัวยุงและจะทำให้ยุงตายภายใน 2-3 วัน ในขณะที่ยุงตัวนี้จะแพร่กระจายสารยับยั้งการเจริญเติบดตของแมลงไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ ในขณะเดียวกันก็แน่ใจได้ว่า ยุงตัวนี้จะไม่มีชีวิตอยู่ ที่มากไปกว่านั้น เชื้อราจะส่งผลต่อร่างกาและลดความสามารถในการค้นหาและเข้ากัดเมื่อได้รับเชื้อ นอกจอกนี้ยังมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสไข้เลือดออกทำให้ไม่สามารถแพร่ได้อีก

กับดักยุงลาย อินทูแคร์

เวคโทธอร์ in2care กับดักยุงลาย
เวคโทธอร์ in2care กับดักยุงลาย

วิธีแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต้านทานสารฆ่าแมลงกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพที่จำกัดและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นการควบคุมพาหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขึ้น

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป ผลิตจากธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก US-EPA ถึงเชื้อราที่ใช้กำจัดยุงตัวเต็มวัยและสารยับยั้งการเจริญเติบโตที่ได้รับการยอมรับจาก WHO ว่าเป็นส่วนผสมที่สามารถใช้กับแหล่งน้ำดื่มได้ สารชีวภาพทั้งสองชนิดมีการสลายตัวได้เร็วในสิ่งแวดล้อมและจัดเป็นสารที่เป็นอันตรายต่ำสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป ใช้สารชีวภาพเพียงเล็กน้อยโดยส่วนผสมจะใกล้เคียงกับที่มีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายจะใช้เฉพาะกับยุง ปริมาณจของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ  (ส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) ซึ่งเพียงพอที่จะกำจัดลูกน้ำได้สารออกฤทธิ์ที่มีค่าน้อยกว่า 10 ppb ก็เพียงพอต่อการกำจัดยุงตัวเต็มวัยได้ นั่นก็หมายความว่า  ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย เช่น ปลา นก หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

วิธีใช้เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป 

กับดักจะถูกวางไว้ในที่ที่ยุงมักจะวางไข่ นั่นคือ ในที่ที่มีร่มเงาใกล้กับที่พักอาศัยของคน

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เราแนะนำให้ใช้กับดัก 1 ตัวต่อพื้นที่ 400 ตารางเมตร  (25 ตัว ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร) การบำรุงรักษาทำเดือนละครั้ง (เติมสารชีวภาพและน้ำลงไป) โดย

ขึ้นอยู่กับภูมิกาศและความต้องการในการใช้งาน

ยุงไม่ได้ถูกจับแต่จะถูกปนเปิ้อนด้วยสารออกไป เนื่องจากสารจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆ คุณจะเห็นว่ามีลูกน้ำอยู่ภายในกับดัก นี่เป็นวิธีปกติที่ใช้ในการดึงดูดยุงตัวเมียตัวอื่นให้เข้ามาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ตัวอ่อนมักถูกเรียกว่า “ลูกน้ำ (wriggle)” ซึ่งจะตายก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นตัวเต็มวัย เมื่อกับดักวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในพื้นที่ขนาดใหญ่ เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสคิวโต้ แทรป จะส่งผลให้ลดจำนวนยุงลาย และ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้เลือดออกซิก้า ไข้เหลือง หรือ ชิคุนกุนยา การควบคุมที่เหมาะสมจะทำได้เมื่อคุณกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ให้หมดไปได้มากที่สูด โดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ คุณก็จะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกัน เราแนะนำให้ติดตั้งเขตป้องกันยุงไบธอร์ (BITHOR Mosquito Control Zonw) โดยรอบบ้านเรือน เนื่องมาจากยุงลายจะสามารถบินได้ไกลถึง 150 เมตร จากพื้นที่ใกล้เคียงกัน

เวคโธทอร์ อินทูแคร์

เอ็นซิสเท็กส์ ผู้นำกลุ่มนวัตกรรมใหม่ เพื่อกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “เวคโทธอร์ อินทูแคร์”  ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลาย ที่มีศักยภาพสูง สามารถควบคุมพื้นที่ได้กว่า 400 ตรม. มุ่งเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน มั่นใจ ตอบโจทย์ปัญหา “ยุงลาย” และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ จำนวนกว่า 1 แสนชุด 

นายสตีฟ บรอดเบน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ เอ็นซิสเท็กส์ ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำกลุ่มนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดแมลงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาด้านการกำจัดแมลงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นับเป็นที่รู้จักอย่างดีทั่วโลก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากทั่วโลก ทำให้ เอ็นซิสเท็กส์ กลายเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมกำจัดแมลงในประเทศไทย มายาวนานกว่า 18 ปี  ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 เอ็นซิสเท็กส์ จะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “เวคโทธอร์ อินทูแคร์” เพื่อการกำจัดยุงลายอย่างมีประสิทธิ โดยมุ่งเจาะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บ้านพักอาศัย และ อาคารสำนักงาน เป็นหลัก คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี พร้อมตั้งเป้ายอดขายปีนี้ ไว้ที่ประมาณ 1 แสนชุด

นายจีราวัฒน์ เอกสุภาพันธุ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด กล่าวว่า “ยุงลาย คือพาหะนำโรคไข้เลือดออก การจะกำจัดยุงลาย ต้องเข้าใจวงจรชีวิตและอุปนิสัยอย่างดี ด้วยเหตุนี้ เอ็นซิสเท็กส์ จึงได้คิดค้นและพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “เวคโทธอร์ อินทูแคร์”  ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาการแพร่พันธุ์ของ “ยุงลาย” เพื่อการปกป้องผู้คนให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  โดย “เวคโทธอร์ อินทูแคร์” มีความโดดเด่น คือ นำพฤติกรรมของยุงลายมากำจัดตัวของมันเอง ซึ่งยุงลายที่เข้ามาใน “เวคโทธอร์ อินทูแคร์”  จะกลายเป็นพาหะนำสารกำจัดยุงลายกลับไปแพร่ยังแหล่งเพาะพันธุ์ใกล้เคียง ที่บางครั้งไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น “เวคโทธอร์ อินทูแคร์” จึงมีประสิทธิภาพในการดักจับและกำจัดยุงลายได้ดีกว่ากับดักยุงลายทั่วๆ ไป ทั้งนี้  “เวคโทธอร์ อินทูแคร์” ทำงานโดยใช้สารออกฤทธิ์ 2 ชนิด คือ สารยับยั้งการพัฒนาตัวอ่อนยุง ทำหน้าที่จัดการกับลูกน้ำของยุง กับเชื้อราชนิดพิเศษที่ออกฤทธิ์กับยุงตัวเต็มวัยที่เข้ามาในกับดัก โดย “เวคโทธอร์ อินทูเคร์” แต่ละชุดสามารถควบคุมพื้นที่ได้ถึง 400 ตารางเมตร มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้ง่าย ส่งผลให้การกำจัดยุงลายมีประสิทธิภาพสูงในงบประมาณที่ประหยัด  สำหรับในช่วงเปิดตัว “เวคโทธอร์ อินทูแคร์” ได้จัดราคาพิเศษแนะนำให้กับลูกค้า

สนใจสั่งซื้อเวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป

สนใจสั่งซื้อเวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป (In2Care Mosquito Trap)

ติดต่อคุณหลิน โทร 081-899-4987

อีเมล์ thaipestchemical@gmail.com